شاهد گزارش مجله ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پل از مرکز خرید آکوا فلوریا در استانبول هستید.