.در این قسمت از برنامه گردشگری ترکیه به موزه هنرهای مدرن استانبل در شهر”بٍی اغلو” پرداختیم