تماس با ما

  با ما در ارتباط باشید

  CEO:
  Afshin Bozorgi
  [email protected]
  +90 546 101 14 14

  Editor in Chief & Art Director
  Ava Nazari
  [email protected]

  Marketing Director
  Mostafa Seyf
  [email protected]
  +90 531 281 95 93

  IT Manager
  Amir Alirezaie
  [email protected]

  Editorial Board
  Sahar Zamani
  [email protected]

  Social Media Video Editor
  Ali Sadeghi
  [email protected]

  www.polmagazine.com
  [email protected]