در ترکیه مانند دیگر کشور های اروپایی مردم رابطه ی نزدیک و دوستانه ی با حیوانات دارند. گزارش کوتاهی که مجله پل برای شما تهیه کرده را تماشا کنید.

با پل در ارتباطیم …