ما در کشورهای ترکیه، آمریکا و کانادا مجله‌ای فارسی زبان به نام ” پُل ” را چاپ و منتشر می‌کنیم. هدف ما پرداختن به داستان‌های ایرانیان سراسر دنیا با نگاهی جدید است، تا از این طریق الهام بخشِ دیگران برای موفقیت و پیشرفت باشیم.

با پل در ارتباطیم …