مصاحبه اختصاصی مجله پُل با دنیا خواننده مهربون و عزیز کشورمون

این مصاحبه به صورت مکتوب در شماره 13 مجله پل به چاپ رسیده